De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van allen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met dementie.

Verder organiseren we door het jaar heen allerlei activiteiten voor mantelzorgers en mensen met dementie.

Giften en schenkingen worden o.a. besteed aan:

-het organiseren van activiteiten voor mensen met dementie en ouderen;
-het verzorgen van lotgenotencontact en inloopochtenden voor mantelzorgers;
-het bieden van respijtzorg;
-het organiseren van lezingen, cursussen, trainingen en nascholing voor
zorgprofessionals over dementie;
- aanschaf van hulpmiddelen voor mensen met dementie en deze vervolgens
uitlenen aan gebruikers;
-aanschaf van spelmateriaal voor mensen met dementie en deze vervolgens
uitlenen aan dagbestedingen van mensen met dementie;

-aanschaf elektrische duofiets zodat deze kan worden uitgeleend aan mensen met dementie en hun naasten

Verwerving van inkomsten geschied door:

- subsidies en donaties

- schenkingen, erfstellingen en legaten

Besteding van het vermogen:

-bijdrage aan diverse workshops voor mantelzorgers met dementie

-aanschaf Silent disco set welke wordt uitgeleend aan dagbestedingen voor mensen met dementie

-organisatie kookavond Jong en Oud in samenwerking met het DELA Fonds

-aanschaf diverse spellen voor dagbestedingen van mensen met dementie 

De ontvangen gelden worden ook daadwerkelijk ingezet voor de genoemde doelen en komen niet nutteloos op de bank te staan zoals dat bij vele andere stichtingen wel het geval is. 

Doel 2024:

aanschaf elektrische bus voor dagbesteding DagBest 

aanschaf elektrische duofiets 

inrichten sportruimte voor ouderen met dementie 

ANBI

Stichting Ontmoetingen Dementie heeft de ANBI status, wat houdt dat in: 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit.